КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 


Преходът към пазарно стопанство показва, че без подкрепа на дребния и среден частен бизнес не е възможно преустройството на икономиката и изграждането на национално предприемаческо съсловие. При очевидното въздържане на търговските банки по настоящем да го кредитират , една от основните възможности за получаване на краткосрочни кредити при преференциални условия за дребните и средни земеделски стопани, занаятчии и дребни търговци остават кредитните кооперации. В Западна Европа и в САЩ тези кооперации извършват значителни по обем влогово-кредитни операции. В страните на Европейския съюз на тях се падат около 19 на сто от всички банкови операции. Особено развити в това отношение са страни като Германия, Франция, Австрия, Италия, Холандия и други. В този смисъл създаването и развитието на влогово-кредитните кооперации са обществено необходими особено при сегашните условия. България е била страна с добре развит в миналото, пазарно ориентиран, кооперативен сектор на икономиката. Влогово-кредитните кооперации са били преобладаващи в този сектор. Развитието на кооперативното дело у нас започва със създаването на земеделски каси още през миналия век. Те започват да функционират на базата на създадените през 1865г. взаимноспомагателни каси. Идеята за взаимното кредитиране много бързо се пренася в градовете и още в началото на нашия век започват да се създават и първите влогово-кредитни кооперации от типа Шулце Делич - Популярни банки. Те набират свой собствен капитал и фондове и това им дава сравнително евтини, дори и безлихвени средства и ги прави независими от големите кредитни институти. Именно поради тези причини и икономическите условия започват много бързо да се развиват, като броят им нараства забележително за да достигне в края на 1938г. 307 с общ брой членове 240000. Делът на влогово-кредитните кооперации от привлечените средства на всички финансови институции е бил над 24%.
Популярните банки продължават своята дейност до 1951г, когато с постановление тогавашната тоталитарна власт ги национализира. Новата политическа обстановка след 1951 г. с присъщите си прояви на типичен политико-икономически режим още в първите години на управление на новата власт унищожава популярните банки като самостоятелни стопански субекти. Една част от тях одържавява, а останалите изгражда като държавни предприятия.
След дълъг период, в който кооперативните сдружения не могат да бъдат подчинени в дейността си на изкуствени модели за постигане на нелогични икономически цели със закон за кооперациите от 1991 г. се създават условия за преустройството им на чисто пазарни принципи. Преходът към пазарно стопанство показва, че без подкрепата на дребния и среден частен бизнес не е възможно преустройството на икономиката и изграждането на национално предприемаческо съсловие. Това е историческата логика на започналия в края на 1992 г. процес на възстановяване и създаване на влогово-кредитни сдружения ( популярни банки и каси ) в национален мащаб. Тези добре познати за някои и нови за други сдружения веднага намериха своята пазарна позиция и макар и трудно в началото започнаха уверено да осъществяват своята дейност. За изминалия период кооперативните сдружения, занимаващи се с влогово-кредита дейност постигнаха резултати, които доказват тяхната чисто икономическа необходимост и социална значимост. Реалността показва, че сдружаването на много на брой дребни и средни вложители създава условия за развитие на дребен и среден частен бизнес, гарантиращ икономическа свобода и просперитет.
Възстановените след 1992г. така наречени Популярни банки, които през 1997 г. след промяната на Закона за банките се преименуваха на популярни каси и новоучредените популярни каси, са една от най-класическите форми на влогово-кредитни кооперации в страната. Резултатите от дейността им доказаха, че дребният капитал може да работи добре за себе си, ако се управлява рационално. Пълната прозрачност на финансовите дела, равнопоставеността на всеки член на кооперацията независимо от размера на неговия дялов капитал, по внесените лихви по депозити / вноски/, лесно достъпните и евтини кредити и гъвкавото управление на влогово-кредитните кооперации ги превърнаха в най-търсените от средното съсловие финансови институции. И не случайно такива заработиха в почти всички градове на страната.