КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

-> Проверка на сметка
-> Лихвени проценти по заемите

Общи условия за отпускане на заем

Кооперацията отпуска заеми на своите членове при следните условия:
1. Обезпечение на заема – ипотека на недвижим имот, залог върху движими вещи или вземания, поръчителство на три работещи по трудов договор физически лица.
2. Съотношението на дяловия капитал към размера на отпускания заем от 2.5% до 20%.
Пример: за 10% при размер на заема 10 000 лв., дяловият капитал е 1000 лв.
Забележка: Съотношението дялов капитал – размер на заема може да бъде и друго, съобразно таблица.
3. Срок за ползване на заема – 12 месеца, 24 месеца, 36 месеца, 60 месеца.
4. Лихвените условия са в зависимост от размера на дяловия капитал на заемополучателя по приложена таблица. При 20 % дялов капитал годишният лихвен процент по заема е ОЛП плюс надбавка от 5 пункта.
Пример: За заем от 10 000 лв. При ОЛП = 4 . 10 % и надбавка от 5 пункта, годишният лихвен процент, с който се олихвява заема е 9 . 10 %. Общата лихва, която ще се начисли за една година при погасяване на главницата на равни вноски ще е в размер на 526.03 лв
5. Такса за проучване, обработка и управление на заема:
- при заем със срок до 12 месеца – 1.5% от размера на отпуснатия заем;
- при заем със срок до 24 месеца – 2.0% от размера на отпуснатия заем;
- при заем със срок до 36 месеца – 2.5% от размера на отпуснатия заем;
- при заем със срок до 60 месеца – 3.0% от размера на отпуснатия заем;
Таксата се удържа еднократно в момента на отпускане на заема..
6. Разходи по учредяване на ипотеката.
Пример: размер на заема 10 000 лв. – всичко разходи около 258 лв.
- държавни такси/вписване, проверка тежести и преводи/-39.5 лв.
- нотариална такса – 118.5 лв.
- адвокатски хонорар – 100 лв.
7. Необходими документи:
7.1. Молба-искане за заем /по образец/
7.2. Декларация /по образец/
7.3. Документи за самоличност /личен паспорт или лична карта/
7.4. Документи, удостоверяващи собственост на предлагания имот за обезпечение /нотариални актове, договори, актуална скица , ако имотът не попада в следните зони:Централна градска част, Родина І, ІІ, ІІІ, ІV, Дружба І, ІІ, ІІІ, Западна промишлена зона. Ако имотът попада в изброените по-горе зони, вместо скица се получава схема от Агенцията по кадастъра – ул. Църковна независимост 16 /Проектантска организация/, ет. 6/
7.5. Удостоверение по чл.8 7 ал. 6 от ДП O К за наличие или липси на задължения за всички собственици на имота. Издава се от НАП ет. 6 стая 7. /Сградата на изчислителния център/
7.6. Удостоверение за данъчна оценка на предлагания имот за обезпечение. Издава се от данъчната служба по ул.”Александровска” 71, до “Бинго”/бивше ДЗИ/, ет. 4
7.7. Удостоверение за наличие или липса на образувани изпълнителни дела. Издава се от съдебно-изпълнителна служба към районния съд – стая № 8 , ет.1
8. Спомагателни документи:
8.1. Документи, удостоверяващи доходи от всякакви хонорари.
8.2. Удостоверение за актуално състояние /в случай, че заемът е искан от едноличен търговец/
8.3. Обоснован проект за нуждата от заем и настоящи или доходи, осигуряващи погасяването на заема.