КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

Популярните каси (caisses populaires) в Канада са водеща банкова група във финансовия сектор на провинция Квебек. През 1996 г. те имат 5, 5 милиона членове, 18.000 нещатни сътрудници и 49.000 служители. Те не само са най-развитата част на кооперативното движение в провинцията, но и най-голямата финансова институция. Те са една от причините, стопанският живот в тази част на Канада да бъде в значителна степен контролиран от франкоезичното население. В края на 1996 г. популярните каси управляват активи за 60,7 милиарда щатски долара. Те са основният кредитен институт на производителите на селскостопанска продукция, независимо че техни клиенти са представители на различните съсловия и професии. Основните сфери на дейност на канадските популярни каси са търговското банкиране, управлението на инвестиционни фондове, застраховането и търговията с ценни книжа. Първата популярна каса е създадена в Levis през 1900 от Alphonse Dejardins. Впоследствие движението на популярните каси в Канада възприема името на своя създател и то е известно под названието Mouvement des caisses populaires Dejardins. Alphonse Dejardins си поставя за цел да разработи модел на кредитна институция, която да се опира на европейския опит на кредитните кооперации, но която обаче да отчита специфичните особености на Северна Америка и на Канада. Още от възникването си популярните каси в Канада се насочват към тези слоеве от населението, които нямат достъп до банковия кредит и за подложени на своеволията на лихварите. Първоначалната идея на Alphonse Dejardins е да освободи селските стопани от зависимостта им от лихварския капитал, като им предложи кредитна институция, основаваща се на принципа на взаимопомощта. Чрез поощряване на спестяванията на своите членове те формират значителен кредитен ресурс, който постепенно насочват под формата на краткосрочен кредит за оборотни средства към дребните и средни селски стопани. Ипотечният кредит се разпространява значително по-късно. Процесът на диверсификация на дейността на популярните каси се засилва след Втората световна война. През 60-те години те разширяват своята дейност в областта на потребителския кредит. През 80-те години те се насочват към фирменото кредитиране, който винаги се е смятал за домена на акционерните банки. Така постепенно системата на популярните каси се превръща в универсална финансова система. През 1979 популярните каси изграждат своя кредитна централа, Caisse centrale Desjardins. През 1993 движението на популярните каси закупува финансовата компания La Laurentienne, с което укрепва своето присъствие на финансовия пазар в провинция Квебек.
Канадските популярни каси са водещ банков институт в сферата на масовите банкови услуги (retail banking) и имат пазарен дял от 27 % от спестовните влогове и 35 % от раздадените кредити в провинцията. Кредитите под ипотека, потребителските кредити (преди всичко за закупуване на автомобили) и кредитите, раздадени на производителите на селскостопанска продукция са 87 % от всички раздадени кредити. Пазарният дял на фирмените кредити е около 20 %. Кредитите, раздадени на общините са повече от 1 милиард щатски долара. В сферата на застраховането популярните каси имат пазарен дял на пазара за застраховки живот от 16,8 %, набират годишни премии за над 1 милиард щатски долара и имат повече от 4 милиона застраховани лица. През последните години значително се разширява имущественото застраховане (застраховането срещу материални щети), където пазарният дял бързо нараства на 15 %. Особено силно развито е управлението на инвестиционни фондове, където пазарният дял е 22,6 % и управляваните фондове за повече от 88 милиарда щатски долара. Брокерската дейност със ценни книжа е също много силно развита. Пазарният дял обаче е значително по-скромен - 2,1 % от обема на търговията с ценни книжа.
В организационно отношение движението представлява тризвенна система. 1.452 популярни каси са обединени в 11 регионални федерации, които от своя страна са обединени в провинциален съюз (Confederation des caisses Dejardins). Популярните каси са универсални банки, предлагащи широка палета от банкови и финансови продукти и услуги. Членуването на популярните каси в регионалните съюзи е задължително. Последните осъществяват надзор и контрол върху касите, които членуват в тях. Регионалните федерации осъществяват и редица други стопански функции, предписани в закона като осигуряване на достатъчна ликвидност в местните каси, управление на инвестиционни фондове и т.н. Провинциалният съюз управлява кредитната централа на движението - Caisse centrale Desjardins. Централата изпълнява ролята на клирингова банка и чрез своя достъп до паричния и капиталов пазар осигурява необходимото рефинансиране на системата. Тя също така обслужва по-големите фирмени клиенти, които поради значително по-голямата кредитна потребност не могат да се обслужват от местните каси.
Наред с кредитната централа движението на популярните каси управлява четири холдингови компании: 1. за инвестиции в производствения сектор, 2. за банкови и финансови услуги, предоставяни на местните каси (издаване на кредитни карти за клиентите на касите, лизингови операции и т.н.), 3. за операции с недвижимости и 4. за управление на дъщерните фирми и съучастията на движението в трети фирми. В популярните каси могат да участвуват както физически, така и юридически лица. Приемането на влогове и отпускането на кредити е възможно само с членовете-кооператори. Капиталът на касите се държи изцяло от нейните членове. Решенията в общото събрание се вземат на принципа "един член-един глас". Разпределението на частта от печалбата, която не се капитализира, се разпределя според обема на операциите, които касите извършват със своите членове. Право на участие в печалбата имат както вложителите, така и кредиторите.
Членовете на управителните органи и на регионалните федерации както и на провинциалния съюз се избират измежду членовете на местните популярни каси, като особено силно се поощрява участието в тези органи на доброволни начала. Движението се чувствува причастно към развитието на икономиката на провинция Квебек. През последните години то отделя особено внимание на финансирането на създаването на малки и средни предприятия чрез изградените от него регионални инвестиционни сдружения. Последните са много сходни с фондовете, инвестиращи в новообразувани фирми чрез закупуването на акции, които след известно време се продават на техните учредители. Движението членува в международния съюз на популярните банки Сonfederation Interndtional des Banques Popolaires (CIBP).