КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

<< [2] [3] [4] [5]

Общо събрание на кооперацията
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 17 април 2010г. от 9.00 часа в пленарната зала на Община Русе при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2009 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет. 4.Отчетен доклад на Одиторите. 5.Разисквания по точки 2 , 3 и 4. 6.Избор на нов УС, КС и Председател на кооперацията 7.Определяне на възнаграждения на членовете на УС, КС и членовете на изпълнителния комитет /ИК/, образуван на основание чл.21, ал.3 от ЗК и чл.15, ал.3 от устава на кооперацията 8.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията 9.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС по смисъла на чл.15, ал.3, т.10 от ЗК на УС 10.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 11.04.2009г. до 17.04.2010г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "Ангел Кънчев" N:1 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2010-03-31 Час: 14:24:09

Общо събрание
На 17.април.2010год. в пленарна зала на Общинския съвет ще се проведе редовно годишно общо събрание на кооперацията
Дата: 2010-03-30 Час: 20:52:45

Сайтът функционира
Сайтът функционира от 31.03.2010 г.
Дата: 2010-03-30 Час: 19:43:22

<< [2] [3] [4] [5]