КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА





 

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>

Kредитните кооперации идеалната организация за микрофинансиране
Кое прави кредитните кооперации /credit union/ идеалната организация за микрофинансиране Кооперативна собственост и Демократично управление Клиентите на кооперативната финансова институция са и членове-собственици на институцията. Всеки член има право на един глас при взимане на решения касаещи институцията, независимо от размера на инвестираните в нея средства. Това осигурява решения насочени към подобряване на предоставяните услуги, а не към печалба. Акцентиране върху предоставянето на финансови услуги Собствениците на кооперативни финансови институции са инвестирали в институцията, за да се ползват от нейните услуги, а именно: 1) от лесно достъпни кредити; 2) от спестовни продукти с реална доходност (доходност по-висока от инфлацията). Тъй като инвестирането в малки кредити обикновено не се счита за “доходен” бизнес, много от търговските банки не желаят да включат тези продукти към инвестициите с висок приоритет. Още повече, търговските банки залагат най-вече на ниско-доходни и ниско-рискови инвестиции, отколкото на високо-доходен кредитен портфейл, което пък води до трудности при покриване цената на депозитните услуги предлагащи доходност насочена към съхраняване реалната стойност на благосъстоянието на хората. Самоиздържаща се частна институция Кооперативните финансови институции не са зависими от донорски фондове, правителствени субсидии или банкови заеми при финансиране на кредитния си портфейл. Тъй като основният им източник на средства са спестяванията на членовете им, кооперативните финансови институции са устойчиво пазарно решение. Доказани резултати по света Всяка добре функционираща икономика включва добре функциониращ сектор на кооперативните финансови институции. Секторът на финансовите кооперации в света има активи възлизащи на над 500 билиона щатски долара, включва над 36000 институции от над 91 страни и обслужва над 108 милиона членове/собственици. Още по-важно е, че всяка страна членка на Европейския съюз има добре регулиран сектор на кооперативните финансови институции. Кредитните кооперации /credit union/ се опират на кооперативните принципи на Шулце-Делич са взаимопомощ, самоуправление и самоотговорност Принципът на взаимопомощта се базира на индивидуализма на членовете-кооператори. Това, които ги обединява е желанието чрез кооперацията да решат своите индивидуални стопански проблеми, а не постигането на определени общи цели. В основата на кооперацията според Шулце е нейното предназначение за способствува за стопанското просперирането на нейните членове. Не увеличаването на печалбата на кооперацията, а оптимизация на доходите на нейните членове чрез стопанисването на общо предприятие е цел на кооперативното сдружение. Тя е в основата на всеки вид кооперация. За кооперацията е много важно нейните членове да бъдат едновременно нейни собственици и клиенти. Този принцип на идентичността се проявява във всички видове кооперации и определя тяхната двойствена натура като сдружение на индивиди и на стопанско предприятие. Основен стълб на кооперативната система на Шулце е взаимопомощта, свободната воля на група индивиди да обединят своите ресурси, за да могат чрез съвместно предприятие да подобрят своето материално положение. Шулце категорично отхвърля помощта от вън за създаването на кооперации не поради принципиални причини, а преди всичко поради опасността така създаваните кооперации да не могат да изпаднат в зависимост от тези, предоставили средствата за организиране на кооперациите. Според Шулце кооперациите са най-пригодната форма за решаване на социалните проблеми в обществото. Кооперациите са съсобственост на нейните членове, което определя другия стълб на кооперативната система на Шулце – принципа на тяхното самоуправление. Членовете имат правото да членуват неограничено в кооперацията, както и да я напуснат по собствено желание, запазвайки правото да получат обратно не само внесените при постъпването им средства (в парична или веществена форма), но и в някои кооперация дори част от капитализираните печалби (тук следва да се подчертае, че тази практика е крайно рядко разпространена поради нежеланието на самите членове-кооператори да се ерозира капиталовата база на техните съвместни предприятия при масово прекратяване на членството). В съответствие с принципа на самоуправлението членовете-кооператори сами разработват и приемат устава на своето съвместно предприятие, избират органите за управление и контрол. Следствие на принципа на самоуправлението е принципът на отговорността на членовете-кооператори за тяхното съвместно предприятие, която се проявява в съществуването на ограничена и неограничена отговорност. С поемането на отговорност за задълженията на съвместното предприятие за члена-кооператор се създава не само възможността, но и необходимостта да оказва влияние върху стопанската политика на кооперацията, а също така да осъществява контрол върху дейността на стопанското ръководство на кооперацията. С други думи, кооперативната система на Шулце се опира на три принципа: самопомощ, самоуправление и самоотгоговорност.
Дата: 2010-10-07 Час: 09:24:17

Форума е активен
След известни промени форума е активен.
Дата: 2010-05-21 Час: 09:51:16

Общо събрание на кооперацията
Общо събрание на кооперацията ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 17 април 2010г. от 9.00 часа в пленарната зала на Община Русе при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2009 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет. 4.Отчетен доклад на Одиторите. 5.Разисквания по точки 2 , 3 и 4. 6.Избор на нов УС, КС и Председател на кооперацията 7.Определяне на възнаграждения на членовете на УС, КС и членовете на изпълнителния комитет /ИК/, образуван на основание чл.21, ал.3 от ЗК и чл.15, ал.3 от устава на кооперацията 8.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията 9.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС по смисъла на чл.15, ал.3, т.10 от ЗК на УС 10.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 11.04.2009г. до 17.04.2010г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "Ангел Кънчев" N:1 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2010-04-08 Час: 16:13:13

Обновяване
Обновени данни към 08.04.2010г. 8:50ч.
Дата: 2010-04-08 Час: 08:51:25

Обновяване
Данните са обновени на 07.04.2010г. 8:30ч.
Дата: 2010-04-07 Час: 09:11:45

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>