КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>

ПОКАНА годишно отчетно общо събрание 6 април 2013
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 06 април 2013г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2012 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет. 4.Отчетен доклад на Одиторите. 5.Разисквания по точки 2 , 3 и 4. и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 6.Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 7.Вземане на решение за определяне на регистриран одитор съгласно чл. 15 ал. 4 т. 3 от ЗК 8.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията съгласно чл.15 ал. 4. т. 9 от ЗК 9.Приемане на лихвени проценти по заемите и вноските от член-кооператорите 10.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК на УС. 11.Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 12.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. 13.Промяна в адреса на управление на кооперацията от гр.Русе ул.”Ангел Кънчев”1 на гр.Русе ул.”Пирот” №10 ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 07.04.2012г. до 06.04.2013г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "ПИРОТ" N:10 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2013-03-15 Час: 10:42:50

Русенска популярна каса с нов офис
КСК”Русенска популярна каса” уведомява своите членове, че премести офисът на кооперацията на ул.Пирот №10/на гърба на новата поща/. Кооперацията отпуска на членовете си леснодостъпни заеми за постигане на техните лични и бизнес цели. Очакваме Ви! Заедно можем повече!
Дата: 2012-11-14 Час: 11:55:56

Русенска популярна каса с нов офис
От 01 ноември 2012 год. Русенска популярна каса се премести на ул.Пирот 10.
Дата: 2012-11-13 Час: 13:06:01

Русенска популярна каса с нов офис
От 01.ноември.2012 год. Русенска популярна каса се премести на ул.Пирот 10.
Дата: 2012-11-13 Час: 12:25:09

Русенска популярна каса с нов офис
От 01.ноември.2012 год. Русенска популярна каса се премести на ул.Пирот 10, зад новата сграда на Пощата.
Дата: 2012-11-13 Час: 12:24:01

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>