КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОС ПРОВЕДЕНО НА 23.08.2016
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол № 32/ 23.07.2016 г. от извънредно общо събрание на Кредитно спестовна кооперация “Русенска популярна каса”- гр.Русе Днес, 23 юли 2016 година от 10 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул. Пирот №12 се проведе извънредно общо събрание на КСК”Р П К”-Русе. Събранието се оповести за открито след изтичане на един час от обявения за начален час в покана във вестник “Утро” брой № 153 от 8 юли 2016 г., на основание чл.17, ал.2 от Закона на кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК” Русенска популярна каса “ – гр.Русе. Председателят на кооперацията, г-н Юрий Дудев, откри общото събрание. За протоколчик бе предложена г-жа Дияна Петкова. Поради липса на други предложения се гласува: “За“ – 212, “Против“ – 0, “Въздържали се“ – 0. За по-делово протичане на събранието г-н Дудев предложи за двама водещи– г жа Диана Пеева и г н Павлин Христов. Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване: “За“ – 212, “Против“ – 0 , “Въздържали се“ – 0 . Г-н Дудев покани в президиума да заемат местата си членовете на УС и председателя на КС. Водещата събранието, г-жа Диана Пеева, предложи избора на две комисии - мандатна комисия и комисия по проекто-решенията. Поради липса на други предложения - брой и видове комисии се премина към гласуване. Гласуване поотделно за двете комисии: “За“ – 212, “Против“– 0, “Въздържали се“– 0. За мандатна комисия предложението бе да се състои от трима души – Нели Колева, Румянка Балканска и Божидар Янков. За председател- г-жа Нели Колева. Поради липса на други предложения - брой, състав и председател, бе гласувано последователно: “За“ – 212 , “Против“ – 0 , “Въздържали се“ – 0 . Комисията по проекто-решенията да се състои от трима члена- г-н Георги Тодоров, г-н Павлин Христов и г-жа Мария Ганева. За председател – г жа Мария Ганева. Поради липса на други предложения за брой, кандидатури и председател, бе гласувано последователно: “За“ – 212, “Против“ – 0 , “Въздържали се“ – 0 . На основание чл.16 ,ал. 3, т. 1 от Закона на Кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК “ Русенска популярна каса “ – град Русе, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание на 23 юли 2016 година при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Отчет за дейността на кооперацията за първото шестмесечие на 2016 година. Проект за решение: Приема представения отчет за първото шестмесечие на 2016 година. 2.Отчет за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 година и проект за бъдещата дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите. Проект за решение: Приема представения отчет за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 година и проект за бъдещата и дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите. Дневният ред бе подложен на гласуване: “За“– 212, “Против“– 0 , “Въздържали се“ – 0 . Г-жа Нели Колева, председател на мандатна комисия, обяви кворума: Общият брой член-кооператори към 23 юли 2016 година е 3824 /три хиляди осемстотин двадесет и четири / души. В залата присъстват 208/двеста и осем /души. Съгласно чл. 17 ал. 3 от Закона за кооперациите, събранието е законно и може да се проведе и съгласно чл. 18 ал. 1 и ал. 2, може да взема законни решения. ………………………………………………………………………………………………….. Преди да се подложат на гласуване предложенията председателя на мандатната комисия обяви кворума. В залата присъстват 212 човека. По т.1 и т.2 Общото събрание взе следните решения: 1. ОС на КСК РПК приема отчета за първото шестмесечие на 2016 г. на кооперацията и проекта за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 г., както и проекта за бъдещата и дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите Гласували: “За“– 209, “Против“– 3, “Въздържали се”– 0 . Предложението е прието и става решение на ОС 2. След постъпване на определена сума от реализация на активите, в това число от продажба на недвижими имоти, представляваща 10 процента от общия размер на задълженията по допълнителни вноски, да се осъществи съразмерно изплащане на допълнителните вноски във ВСК на всички членове на части от по 10 процента. Гласували: “За“– 201, “Против“– 6, “Въздържали се”– 5 . Предложението е прието и става решение на ОС 3. Член кооператори, които писмено заявят в офиса на кооперацията, че желаят да приемат вместо плащане недвижим имот притежаван от кооперацията по пазарна цена, съгласно оценка изготвена от независим лицензиран оценител да извършат това чрез прихващане на вземането си от кооперацията . Гласували: “За“– 210, “Против“– 0, “Въздържали се”– 2 . Предложението е прието и става решение на ОС 4. С цел пълна прозрачност на процеса по връщане на допълнителните вноски предлагаме на ОС да избере 5 членна комисия, която да извършва мониторинг на решенията на управителния съвет при осъществяване на двата способа за удовлетворяване на вземанията на член кооператорите. Правомощията на комисията включват участие в заседанията на УС със съвещателен глас. Комисията осъществява правомощията си до пълното удовлетворяване на задълженията към член кооператори за връщане на вноски. Гласували: “За“– 212, “Против“– 0, “Въздържали се”– 0 . Предложението е прието и става решение на ОС След предложени и приети 7/седем/ броя кандидатури и проведеното гласуване по реда на предложенията, за членове на комисията за мониторинг бяха избрани следните член-кооператори както следва: 1.Невяна Николаева Георгиева-203 гласа „за” 2.Аврам Сабетай Леви- 197 гласа „за” 3.Боряна Илиева Тодорова- 201 гласа „за” 4.Георги Богданов Зарков – 199 гласа „за” 5.Петър Ангелов Стоицев- 191 гласа „за” ……………………………………………………… 6.Тодор Трифонов Трифонов – 66 гласа „за” 7.Румен Петров Петров – 45 гласа „за” 5. Член-кооператори, които желаят да трансформират част или всичките си допълнителни вноски в две, три или пет годишни заеми към кооперацията с годишна лихва съответно от 2%, 3% или 5%, платима в края на всяка календарна година да заявят това писмено в офиса на кооперацията. Гласували: “За“– 210, “Против“– 0, “Въздържали се”– 2 . Предложението е прието и става решение на ОС 6. ОС взема решение за спиране изплащане на възнаграждения за членовете на УС и КС , за участие в работата на тези органи считано от 01 08.2016 г до приемане на друго решение. ОС възлага на УС переодично да прецезира мерки за намаляване на оперативните разходи в кооперацията. Гласували: “За“– 209, “Против“– 3, “Въздържали се”– 0 . Предложението е прието и става решение на ОС 7. Да се изплащат с предимство необходимите суми за неотложно лечение и/или лекарства, като сумата се превежда безкасово на съответното лечебно заведение и/или доставчик-търговец.Доказването на необходимост и неотложност се извършва с писмени документи и след консулт с лекар-специалист. Гласували: “За“– 212, “Против“– 0, “Въздържали се”– 0 . Предложението е прието и става решение на ОС Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. Председатели на събранието: Протоколчик: .................................. .................................. / Диана Пеева / / Дияна Петкова/ ................................... / Павлин Христов / ПРЕДСЕДАТЕЛ :....................... / Юрий Дудев /
Дата: 2016-08-01 Час: 14:51:25

Извънредно общо събрание на 23 юли 2016 от 9:00 часа зала” Русе ” на Национално училище по изкуства
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 2 от Закона за кооперациите и чл. 10 ал.3, т.2 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 23 юли 2016 година от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Отчет за дейността на кооперацията за първото шестмесечие на 2016 година. Проект за решение: Приема представения отчет за първото шестмесечие на 2016 година. 2.Отчет за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 година и проект за бъдещата дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите. Проект за решение: Приема представения отчет за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 година и проект за бъдещата и дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 2. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2016-07-08 Час: 14:21:04

Годишно отчетно общо събрание на 09 април 2016 г
ПОКАНА На основание чл.16, ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 09 април 2016г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2015 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет. 4.Отчетен доклад на Одиторите. 5.Разисквания по точки 2 , 3 и 4. и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 6.Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 7.Вземане на решение за определяне на регистриран одитор съгласно чл. 15 ал. 4 т. 3 от ЗК 8.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията съгласно чл.15 ал. 4. т. 9 от ЗК 9.Приемане на лихвени проценти по заемите и вноските от член-кооператорите 10.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК на УС. 11.Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 12.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 04.04.2015г. до 09.04.2016г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "ПИРОТ" N:10 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2016-03-11 Час: 13:41:27

Годишно отчетно общо събрание на 04 април 2015г
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 04 април 2015г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2014 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет. 4.Отчетен доклад на Одиторите. 5.Разисквания по точки 2 , 3 и 4. и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 6.Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 7.Вземане на решение за определяне на регистриран одитор съгласно чл. 15 ал. 4 т. 3 от ЗК 8.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията съгласно чл.15 ал. 4. т. 9 от ЗК 9.Приемане на лихвени проценти по заемите и вноските от член-кооператорите 10.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК на УС. 11.Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 12.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. 13.Вземане на решение по постъпила молба от член-кооператор за предсрочно изтегляне на дяловото му участие в кооперацията. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 29.03.2014г. до 04.04.2015г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "ПИРОТ" N:10 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2015-03-16 Час: 10:11:37

Покана за годишно отчетно-изборно общо събрание
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на 29 март 2014г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2013 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет. 4.Отчетен доклад на Одиторите. 5.Разисквания по точки 2 , 3 и 4. и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 6.Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 7.Вземане на решение за определяне на регистриран одитор съгласно чл. 15 ал. 4 т. 3 от ЗК 8.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията съгласно чл.15 ал. 4. т. 9 от ЗК 9.Избор на нов УС, КС и Председател на кооперацията 10.Определяне на възнаграждения на членовете на УС, КС и членовете на изпълнителния комитет /ИК/, образуван на основание чл.21, ал.3 от ЗК и чл.15, ал.3 от устава на кооперацията 11.Приемане на лихвени проценти по заемите и вноските от член-кооператорите 12.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК на УС. 13.Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 14.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 07.04.2013г. до 29.03.2014г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "ПИРОТ" N:10 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2014-03-12 Час: 12:51:14

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>