КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>

Търгове за недвижими имоти
Управителният съвет на КСК”Русенска популярна каса” в изпълнение на решението си от 18 август 2016 година уведомява всички членове, които желаят да прихванат свои вземания от кооперацията по допълнителни срочни вноски чрез закупуване на недвижим имот, могат да подават заявления за това в административният офис гр.Русе ул.Пирот 10 всеки ден в рамките на работното време. Търгове за всеки недвижим имот, за който има заявен интерес ще се провеждат всяка сряда от 09.00 часа в офиса на кооперацията.
Дата: 2016-08-19 Час: 16:49:42

Обявление за насрочване на търгове
Управителният съвет на КСК“Русенска популярна каса“ в изпълнение на решението си от 15.08.2016 насрочва провеждане на търгове за закупуване на имоти на кооперацията чрез прихващане на стойността на имотите с направените от член-кооператори допълнителни вноски на 17.08.2016 от 09:00 часа в офиса на кооперацията – Русе, ул.Пирот 10
Дата: 2016-08-15 Час: 10:51:27

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТИ НА КСК РПК, ЧРЕЗ ПРИХВАЩАНЕ СТОЙНОСТТА НА ИМОТА С НАПРАВЕНИТЕ ОТ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ 1. Всеки търг се провежда за конкретен имот, към който е заявен интерес за закупуване от повече от един член-кооператор; 2. Търгът се провежда в офиса на КСК РПК, гр.Русе, ул.“Пирот“ №10, в предварително обявен ден и час, за който на участниците е съобщено по телефона лично и/или на официалната интернет страница на кооперацията www.popkasa-rs.com, най-малко 2 дни преди провеждане на търга; 3. Преди провеждане на търга се избира комисия за неговото провеждане, която се състои от трима члена и в съставът и влизат двама членове на УС и член на КС. 4. За провеждане на всеки търг се съставя протокол, който отразява всички постъпили наддавателни предложения и извършеното крайно класиране и се подписва от членовете на тръжната комисия и всички присъстващи членове на комисията за мониторинг, вкл. наддавачите. Отказът да бъде подписан протокола от някой от наддавачите се вписва в протокола, но не го прави невалиден; 5. Наддавачи за конкретен имот са всички член-кооператори с притежавани от тях допълнителни вноски, които са подали писмена молба в офиса на кооперацията в срок до 17,00ч. на 15.08.2016г. с посочен конкретен имот, който имат желание да закупят чрез прихващане, като имат възможност да допълват имотите в заявленията си с допълнителни такива, към които са проявили интерес вследствие на огледите; 6. Няма ограничение в броя на заявленията, съответно имотите, които един член-кооператор може да закупи по този ред;Когато е насрочена дата за провеждане на търг в него може да участва всеки член-кооператор подал заявление за прихващане на една или повече срочни допълнителни вноски, дори и да не е посочил в заявлението имотът, за който е търгът. 7. Търгът се провежда изцяло устно, като в протокола за записва цената, която всеки един наддавач е готов да плати за конкретния имот. Минималната цена, която може да бъде предложена е цената на имота, посочена в списък с имоти на кооперацията. Предложения под тази цена се смятат за невалидни. След като всеки наддавач е посочил цена, водещия търга запитва останалите дали някой предлага по-висока цена. Стъпката, с която може да се наддава за всеки конкретен имот е 200лв. за имоти до 50000лв, включително . и 500 лв. за имоти над 50000лв. Не е допустимо първоначално или последващо наддаване със стъпка повече от посочената. Наддаването се извършва, докато се изчерпят желаещите да наддават; 8. След приключване на наддаването, в протокола се записват освен конкретните наддавателни предложения и извършеното класиране по предложена цена; 9. Посоченият за купувач на имота е длъжен да се яви при избрания от страните нотариус, в посочения в протокола ден и час, който не може да бъде по-късно от 7 дни след провеждане на търга. Неявяването на купувача в уговорения ден и час при посочения нотариус, означава отказ от негова страна да бъде сключена сделката при посочените условия и кооперацията може да сключи сделка със следващия поред купувач, съгласно протокола и условията в него. Поканата до следващия купувач се извършва по телефона лично и/или на официалната интернет страница на кооперацията www.popkasa-rs.com, като срока за сключване на сделка е 3 дни от датата на поканата. При нов отказ, процедурата се повтаря до изчерпване на купувачите; 10. При липса на купувачи за някой от имотите, нов търг за имота може да бъде насрочен при постъпване на нови заявления за закупуване; Кооперацията има право да продаде недвижим имот, дори при постъпило само едно заявление за закупуване, в случай, че в дадения срок не са постъпили други и предложената цена е равна или по-висока от посочената в списъка с имоти; 11. В случай, че цената на имота, постигната на търга надвишава стойността на притежаваните от член-кооператора допълнителни вноски, при сключване на сделката купувача е длъжен да заплати разликата до пълната стойност на имота изцяло, по посочена от кооперацията банкова сметка. Отказът купувача да плати пълната стойност на имота, означава отказ от закупуване на имота и кооперацията може да сключи сделка със следващия купувач. 12. В случай, че купувачът желае да закупи имота, но не може да плати надвишението от стойността на притежаваните от него допълнителни вноски има възможност да поеме задължението да извърши това в срок не по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца, а кооперацията ще обезпечи вземането си като впише законова ипотека върху имота. В тези случаи недостигът от средства за закупуването не може да превишава 50 /петдесет/ процента от крайната стойност на имота, постигната на търга. Върху разликата между цената на имота и притежаваните от член-кооператора допълнителни вноски, до пълното изплащане на продажната цена на имота се начислява законната лихва на годишна база. Лихвата се начислява само върху непогасената част от продажната цена до пълното и заплащане. Лихвата се заплаща след окончателно заплащане на цената, като се изчисли периода, за който продажната цена е разсрочена и направените плащания. След заплащане на продажната цена и лихвата върху разсрочената част от нея, кооперацията предоставя съгласие за заличаване на учредената законна ипотека. 13. Всички разходи свързани с прехвърлянето на собствеността на имота /местни данъци и такси, нотариални разходи, удостоверения и др./ са за сметка на купувачите.
Дата: 2016-08-15 Час: 10:50:18

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОС ПРОВЕДЕНО НА 23.08.2016
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол № 32/ 23.07.2016 г. от извънредно общо събрание на Кредитно спестовна кооперация “Русенска популярна каса”- гр.Русе Днес, 23 юли 2016 година от 10 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул. Пирот №12 се проведе извънредно общо събрание на КСК”Р П К”-Русе. Събранието се оповести за открито след изтичане на един час от обявения за начален час в покана във вестник “Утро” брой № 153 от 8 юли 2016 г., на основание чл.17, ал.2 от Закона на кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК” Русенска популярна каса “ – гр.Русе. Председателят на кооперацията, г-н Юрий Дудев, откри общото събрание. За протоколчик бе предложена г-жа Дияна Петкова. Поради липса на други предложения се гласува: “За“ – 212, “Против“ – 0, “Въздържали се“ – 0. За по-делово протичане на събранието г-н Дудев предложи за двама водещи– г жа Диана Пеева и г н Павлин Христов. Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване: “За“ – 212, “Против“ – 0 , “Въздържали се“ – 0 . Г-н Дудев покани в президиума да заемат местата си членовете на УС и председателя на КС. Водещата събранието, г-жа Диана Пеева, предложи избора на две комисии - мандатна комисия и комисия по проекто-решенията. Поради липса на други предложения - брой и видове комисии се премина към гласуване. Гласуване поотделно за двете комисии: “За“ – 212, “Против“– 0, “Въздържали се“– 0. За мандатна комисия предложението бе да се състои от трима души – Нели Колева, Румянка Балканска и Божидар Янков. За председател- г-жа Нели Колева. Поради липса на други предложения - брой, състав и председател, бе гласувано последователно: “За“ – 212 , “Против“ – 0 , “Въздържали се“ – 0 . Комисията по проекто-решенията да се състои от трима члена- г-н Георги Тодоров, г-н Павлин Христов и г-жа Мария Ганева. За председател – г жа Мария Ганева. Поради липса на други предложения за брой, кандидатури и председател, бе гласувано последователно: “За“ – 212, “Против“ – 0 , “Въздържали се“ – 0 . На основание чл.16 ,ал. 3, т. 1 от Закона на Кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК “ Русенска популярна каса “ – град Русе, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание на 23 юли 2016 година при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Отчет за дейността на кооперацията за първото шестмесечие на 2016 година. Проект за решение: Приема представения отчет за първото шестмесечие на 2016 година. 2.Отчет за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 година и проект за бъдещата дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите. Проект за решение: Приема представения отчет за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 година и проект за бъдещата и дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите. Дневният ред бе подложен на гласуване: “За“– 212, “Против“– 0 , “Въздържали се“ – 0 . Г-жа Нели Колева, председател на мандатна комисия, обяви кворума: Общият брой член-кооператори към 23 юли 2016 година е 3824 /три хиляди осемстотин двадесет и четири / души. В залата присъстват 208/двеста и осем /души. Съгласно чл. 17 ал. 3 от Закона за кооперациите, събранието е законно и може да се проведе и съгласно чл. 18 ал. 1 и ал. 2, може да взема законни решения. ………………………………………………………………………………………………….. Преди да се подложат на гласуване предложенията председателя на мандатната комисия обяви кворума. В залата присъстват 212 човека. По т.1 и т.2 Общото събрание взе следните решения: 1. ОС на КСК РПК приема отчета за първото шестмесечие на 2016 г. на кооперацията и проекта за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 г., както и проекта за бъдещата и дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите Гласували: “За“– 209, “Против“– 3, “Въздържали се”– 0 . Предложението е прието и става решение на ОС 2. След постъпване на определена сума от реализация на активите, в това число от продажба на недвижими имоти, представляваща 10 процента от общия размер на задълженията по допълнителни вноски, да се осъществи съразмерно изплащане на допълнителните вноски във ВСК на всички членове на части от по 10 процента. Гласували: “За“– 201, “Против“– 6, “Въздържали се”– 5 . Предложението е прието и става решение на ОС 3. Член кооператори, които писмено заявят в офиса на кооперацията, че желаят да приемат вместо плащане недвижим имот притежаван от кооперацията по пазарна цена, съгласно оценка изготвена от независим лицензиран оценител да извършат това чрез прихващане на вземането си от кооперацията . Гласували: “За“– 210, “Против“– 0, “Въздържали се”– 2 . Предложението е прието и става решение на ОС 4. С цел пълна прозрачност на процеса по връщане на допълнителните вноски предлагаме на ОС да избере 5 членна комисия, която да извършва мониторинг на решенията на управителния съвет при осъществяване на двата способа за удовлетворяване на вземанията на член кооператорите. Правомощията на комисията включват участие в заседанията на УС със съвещателен глас. Комисията осъществява правомощията си до пълното удовлетворяване на задълженията към член кооператори за връщане на вноски. Гласували: “За“– 212, “Против“– 0, “Въздържали се”– 0 . Предложението е прието и става решение на ОС След предложени и приети 7/седем/ броя кандидатури и проведеното гласуване по реда на предложенията, за членове на комисията за мониторинг бяха избрани следните член-кооператори както следва: 1.Невяна Николаева Георгиева-203 гласа „за” 2.Аврам Сабетай Леви- 197 гласа „за” 3.Боряна Илиева Тодорова- 201 гласа „за” 4.Георги Богданов Зарков – 199 гласа „за” 5.Петър Ангелов Стоицев- 191 гласа „за” ……………………………………………………… 6.Тодор Трифонов Трифонов – 66 гласа „за” 7.Румен Петров Петров – 45 гласа „за” 5. Член-кооператори, които желаят да трансформират част или всичките си допълнителни вноски в две, три или пет годишни заеми към кооперацията с годишна лихва съответно от 2%, 3% или 5%, платима в края на всяка календарна година да заявят това писмено в офиса на кооперацията. Гласували: “За“– 210, “Против“– 0, “Въздържали се”– 2 . Предложението е прието и става решение на ОС 6. ОС взема решение за спиране изплащане на възнаграждения за членовете на УС и КС , за участие в работата на тези органи считано от 01 08.2016 г до приемане на друго решение. ОС възлага на УС переодично да прецезира мерки за намаляване на оперативните разходи в кооперацията. Гласували: “За“– 209, “Против“– 3, “Въздържали се”– 0 . Предложението е прието и става решение на ОС 7. Да се изплащат с предимство необходимите суми за неотложно лечение и/или лекарства, като сумата се превежда безкасово на съответното лечебно заведение и/или доставчик-търговец.Доказването на необходимост и неотложност се извършва с писмени документи и след консулт с лекар-специалист. Гласували: “За“– 212, “Против“– 0, “Въздържали се”– 0 . Предложението е прието и става решение на ОС Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. Председатели на събранието: Протоколчик: .................................. .................................. / Диана Пеева / / Дияна Петкова/ ................................... / Павлин Христов / ПРЕДСЕДАТЕЛ :....................... / Юрий Дудев /
Дата: 2016-08-01 Час: 14:51:25

Извънредно общо събрание на 23 юли 2016 от 9:00 часа зала” Русе ” на Национално училище по изкуства
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 2 от Закона за кооперациите и чл. 10 ал.3, т.2 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 23 юли 2016 година от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Отчет за дейността на кооперацията за първото шестмесечие на 2016 година. Проект за решение: Приема представения отчет за първото шестмесечие на 2016 година. 2.Отчет за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 година и проект за бъдещата дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите. Проект за решение: Приема представения отчет за структурата на активите и задълженията на кооперацията към 30.06.2016 година и проект за бъдещата и дейност от гледна точка удовлетворяване на задължения на база реализация на активите. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 2. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2016-07-08 Час: 14:21:04

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>