КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

[1] [2] [3] [4] >>

Годишно отчетно-изборно общо събрание на 10 март 2018г. от 9.00 часа в зала” Русе ”, ул.Пирот №12
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на 10 март 2018г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1. Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2017 г. 3. Отчетен доклад на Контролния съвет. 4. Разисквания по точки 2 , 3 и 4. и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 5. Вземане на решение за последващи действия за развитието и бъдещето на кооперацията. 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 7. Избор на нов УС, КС и Председател на кооперацията 8. Вземане на решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК. 9. Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 10. Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. 11. Промяна в адреса на управление на кооперацията от гр.Русе ул.”Пирот” №10 на гр.Русе, ул.Рила 44 ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 23.02.2018г. до 09.03.2018г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. Рила 44 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2018-02-22 Час: 14:34:24

Годишно отчетно общо събрание на 11 март 2017г. от 9.00 часа в зала” Русе ”
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 11 март 2017г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2016 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет 4.Разисквания по точки 2 и 3 и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 5.Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 6.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията съгласно чл.15 ал. 4. т. 9 от ЗК 7.Приемане на лихвени проценти по заемите и вноските от член-кооператорите 8.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК на УС. 9. Вземане на решение за удовлетворяване на задължения към член- кооператорите на база реализация на активите на кооперацията. 10.Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 11.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 09.04.2016г. до 11.03.2017г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "ПИРОТ" N:10 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2017-02-17 Час: 11:25:05

Търгове за недвижими имоти
Управителният съвет на КСК”Русенска популярна каса” в изпълнение на решението си от 18 август 2016 година уведомява всички членове, които желаят да прихванат свои вземания от кооперацията по допълнителни срочни вноски чрез закупуване на недвижим имот, могат да подават заявления за това в административният офис гр.Русе ул.Пирот 10 всеки ден в рамките на работното време. Търгове за всеки недвижим имот, за който има заявен интерес ще се провеждат всяка сряда от 09.00 часа в офиса на кооперацията.
Дата: 2016-08-19 Час: 16:49:42

Обявление за насрочване на търгове
Управителният съвет на КСК“Русенска популярна каса“ в изпълнение на решението си от 15.08.2016 насрочва провеждане на търгове за закупуване на имоти на кооперацията чрез прихващане на стойността на имотите с направените от член-кооператори допълнителни вноски на 17.08.2016 от 09:00 часа в офиса на кооперацията – Русе, ул.Пирот 10
Дата: 2016-08-15 Час: 10:51:27

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТИ НА КСК РПК, ЧРЕЗ ПРИХВАЩАНЕ СТОЙНОСТТА НА ИМОТА С НАПРАВЕНИТЕ ОТ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ 1. Всеки търг се провежда за конкретен имот, към който е заявен интерес за закупуване от повече от един член-кооператор; 2. Търгът се провежда в офиса на КСК РПК, гр.Русе, ул.“Пирот“ №10, в предварително обявен ден и час, за който на участниците е съобщено по телефона лично и/или на официалната интернет страница на кооперацията www.popkasa-rs.com, най-малко 2 дни преди провеждане на търга; 3. Преди провеждане на търга се избира комисия за неговото провеждане, която се състои от трима члена и в съставът и влизат двама членове на УС и член на КС. 4. За провеждане на всеки търг се съставя протокол, който отразява всички постъпили наддавателни предложения и извършеното крайно класиране и се подписва от членовете на тръжната комисия и всички присъстващи членове на комисията за мониторинг, вкл. наддавачите. Отказът да бъде подписан протокола от някой от наддавачите се вписва в протокола, но не го прави невалиден; 5. Наддавачи за конкретен имот са всички член-кооператори с притежавани от тях допълнителни вноски, които са подали писмена молба в офиса на кооперацията в срок до 17,00ч. на 15.08.2016г. с посочен конкретен имот, който имат желание да закупят чрез прихващане, като имат възможност да допълват имотите в заявленията си с допълнителни такива, към които са проявили интерес вследствие на огледите; 6. Няма ограничение в броя на заявленията, съответно имотите, които един член-кооператор може да закупи по този ред;Когато е насрочена дата за провеждане на търг в него може да участва всеки член-кооператор подал заявление за прихващане на една или повече срочни допълнителни вноски, дори и да не е посочил в заявлението имотът, за който е търгът. 7. Търгът се провежда изцяло устно, като в протокола за записва цената, която всеки един наддавач е готов да плати за конкретния имот. Минималната цена, която може да бъде предложена е цената на имота, посочена в списък с имоти на кооперацията. Предложения под тази цена се смятат за невалидни. След като всеки наддавач е посочил цена, водещия търга запитва останалите дали някой предлага по-висока цена. Стъпката, с която може да се наддава за всеки конкретен имот е 200лв. за имоти до 50000лв, включително . и 500 лв. за имоти над 50000лв. Не е допустимо първоначално или последващо наддаване със стъпка повече от посочената. Наддаването се извършва, докато се изчерпят желаещите да наддават; 8. След приключване на наддаването, в протокола се записват освен конкретните наддавателни предложения и извършеното класиране по предложена цена; 9. Посоченият за купувач на имота е длъжен да се яви при избрания от страните нотариус, в посочения в протокола ден и час, който не може да бъде по-късно от 7 дни след провеждане на търга. Неявяването на купувача в уговорения ден и час при посочения нотариус, означава отказ от негова страна да бъде сключена сделката при посочените условия и кооперацията може да сключи сделка със следващия поред купувач, съгласно протокола и условията в него. Поканата до следващия купувач се извършва по телефона лично и/или на официалната интернет страница на кооперацията www.popkasa-rs.com, като срока за сключване на сделка е 3 дни от датата на поканата. При нов отказ, процедурата се повтаря до изчерпване на купувачите; 10. При липса на купувачи за някой от имотите, нов търг за имота може да бъде насрочен при постъпване на нови заявления за закупуване; Кооперацията има право да продаде недвижим имот, дори при постъпило само едно заявление за закупуване, в случай, че в дадения срок не са постъпили други и предложената цена е равна или по-висока от посочената в списъка с имоти; 11. В случай, че цената на имота, постигната на търга надвишава стойността на притежаваните от член-кооператора допълнителни вноски, при сключване на сделката купувача е длъжен да заплати разликата до пълната стойност на имота изцяло, по посочена от кооперацията банкова сметка. Отказът купувача да плати пълната стойност на имота, означава отказ от закупуване на имота и кооперацията може да сключи сделка със следващия купувач. 12. В случай, че купувачът желае да закупи имота, но не може да плати надвишението от стойността на притежаваните от него допълнителни вноски има възможност да поеме задължението да извърши това в срок не по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца, а кооперацията ще обезпечи вземането си като впише законова ипотека върху имота. В тези случаи недостигът от средства за закупуването не може да превишава 50 /петдесет/ процента от крайната стойност на имота, постигната на търга. Върху разликата между цената на имота и притежаваните от член-кооператора допълнителни вноски, до пълното изплащане на продажната цена на имота се начислява законната лихва на годишна база. Лихвата се начислява само върху непогасената част от продажната цена до пълното и заплащане. Лихвата се заплаща след окончателно заплащане на цената, като се изчисли периода, за който продажната цена е разсрочена и направените плащания. След заплащане на продажната цена и лихвата върху разсрочената част от нея, кооперацията предоставя съгласие за заличаване на учредената законна ипотека. 13. Всички разходи свързани с прехвърлянето на собствеността на имота /местни данъци и такси, нотариални разходи, удостоверения и др./ са за сметка на купувачите.
Дата: 2016-08-15 Час: 10:50:18

[1] [2] [3] [4] >>