КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

[1] [2] [3] [4] >>

ВАЖНО ЗА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Всички член-кооператори, които имат дялови и допълнителни вноски в кооперацията, на основание чл.685 от ТЗ трябва в едномесечен срок да предявят вземанията си пред РОС. В офиса на кооперацията, гр.Русе, ул.Рила 44, всички член-кооператори ще получат служебна бележка за вземанията си и бланка за молбата до РОС.
Дата: 2018-11-02 Час: 16:09:46

ВАЖНО ЗА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Всички член-кооператори, които имат дялови и допънителни вноски в кооперацията, на основание чл.685 от ТЗ трябва в едномесечен срок да предявят вземанията си пред РОС. В офиса на кооперацията, гр.Русе, ул.Рила 44, всички член-кооператори ще получат служебна бележка за вземанията си и бланка за молбата до РОС.
Дата: 2018-11-02 Час: 15:59:37

Годишно отчетно-изборно общо събрание на 10 март 2018г. от 9.00 часа в зала” Русе ”, ул.Пирот №12
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на 10 март 2018г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1. Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2017 г. 3. Отчетен доклад на Контролния съвет. 4. Разисквания по точки 2 , 3 и 4. и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 5. Вземане на решение за последващи действия за развитието и бъдещето на кооперацията. 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 7. Избор на нов УС, КС и Председател на кооперацията 8. Вземане на решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК. 9. Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 10. Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. 11. Промяна в адреса на управление на кооперацията от гр.Русе ул.”Пирот” №10 на гр.Русе, ул.Рила 44 ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 23.02.2018г. до 09.03.2018г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. Рила 44 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2018-02-22 Час: 14:34:24

Годишно отчетно общо събрание на 11 март 2017г. от 9.00 часа в зала” Русе ”
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 11 март 2017г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2016 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет 4.Разисквания по точки 2 и 3 и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 5.Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 6.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията съгласно чл.15 ал. 4. т. 9 от ЗК 7.Приемане на лихвени проценти по заемите и вноските от член-кооператорите 8.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК на УС. 9. Вземане на решение за удовлетворяване на задължения към член- кооператорите на база реализация на активите на кооперацията. 10.Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 11.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 09.04.2016г. до 11.03.2017г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "ПИРОТ" N:10 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2017-02-17 Час: 11:25:05

Търгове за недвижими имоти
Управителният съвет на КСК”Русенска популярна каса” в изпълнение на решението си от 18 август 2016 година уведомява всички членове, които желаят да прихванат свои вземания от кооперацията по допълнителни срочни вноски чрез закупуване на недвижим имот, могат да подават заявления за това в административният офис гр.Русе ул.Пирот 10 всеки ден в рамките на работното време. Търгове за всеки недвижим имот, за който има заявен интерес ще се провеждат всяка сряда от 09.00 часа в офиса на кооперацията.
Дата: 2016-08-19 Час: 16:49:42

[1] [2] [3] [4] >>