КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

[1] [2] [3] [4] >>

ВАЖНО ЗА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
На основание чл.685 от ТЗ е необходимо до 21 януари 2019 год. да предявите вземанията си пред РОС. В офиса на кооперацията, гр.Русе, ул.Рила 44 ще получите служебна бележка за вземанията си и бланка за молбата до РОС.
Дата: 2018-12-20 Час: 10:00:08

ВАЖНО ЗА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Всички член-кооператори, които имат дялови и допълнителни вноски в кооперацията, на основание чл.685 от ТЗ трябва в едномесечен срок да предявят вземанията си пред РОС. В офиса на кооперацията, гр.Русе, ул.Рила 44, всички член-кооператори ще получат служебна бележка за вземанията си и бланка за молбата до РОС.
Дата: 2018-11-02 Час: 16:09:46

ВАЖНО ЗА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Всички член-кооператори, които имат дялови и допънителни вноски в кооперацията, на основание чл.685 от ТЗ трябва в едномесечен срок да предявят вземанията си пред РОС. В офиса на кооперацията, гр.Русе, ул.Рила 44, всички член-кооператори ще получат служебна бележка за вземанията си и бланка за молбата до РОС.
Дата: 2018-11-02 Час: 15:59:37

Годишно отчетно-изборно общо събрание на 10 март 2018г. от 9.00 часа в зала” Русе ”, ул.Пирот №12
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на 10 март 2018г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1. Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2017 г. 3. Отчетен доклад на Контролния съвет. 4. Разисквания по точки 2 , 3 и 4. и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 5. Вземане на решение за последващи действия за развитието и бъдещето на кооперацията. 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 7. Избор на нов УС, КС и Председател на кооперацията 8. Вземане на решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК. 9. Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 10. Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. 11. Промяна в адреса на управление на кооперацията от гр.Русе ул.”Пирот” №10 на гр.Русе, ул.Рила 44 ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 23.02.2018г. до 09.03.2018г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. Рила 44 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2018-02-22 Час: 14:34:24

Годишно отчетно общо събрание на 11 март 2017г. от 9.00 часа в зала” Русе ”
ПОКАНА На основание чл. 16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 10 от Устава на КСК "Русенска популярна каса" Управителният съвет свиква годишно отчетно общо събрание на 11 март 2017г. от 9.00 часа в зала” Русе ” на Национално училище по изкуствата”Професор Веселин Стоянов” гр. Русе ул.Пирот №12 при следния ДНЕВЕН РЕД : 1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови членове и освобождаване на напуснали, както и изключване на други, нарушили Устава. 2.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2016 г. 3.Отчетен доклад на Контролния съвет 4.Разисквания по точки 2 и 3 и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет съгласно чл.15 ал. 4 т. 5 от ЗК 5.Вземане на решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на УС и КС по смисъла на чл.15, ал.4, т.17 от ЗК 6.Вземане на решение за отписване на вземания на кооперацията съгласно чл.15 ал. 4. т. 9 от ЗК 7.Приемане на лихвени проценти по заемите и вноските от член-кооператорите 8.Вземане на решение за предоставяне на правомощията на ОС за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на чл.15, ал.4, т.10 от ЗК на УС. 9. Вземане на решение за удовлетворяване на задължения към член- кооператорите на база реализация на активите на кооперацията. 10.Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгл. Чл.15 ал.4 т. 2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК 11.Делегиране права на УС за участие на кооперацията в кооперативни съюзи и търговски дружества и разпореждане с дяловете в тях. ЗАБЕЛЕЖКА : 1. Годишният баланс на кооперацията и списъкът на приетите от Управителния съвет членове за времето от 09.04.2016г. до 11.03.2017г. са изложени в офиса на кооперацията на ул. "ПИРОТ" N:10 и са на разположение на член-кооператорите в рамките на работното време на кооперацията. 2. Регистрацията на член-кооператорите за събранието започва в 8.00 ч. 3. При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите и неговите решения са законни, съгласно чл.17 ал.(2) от ЗК. от Управителния съвет
Дата: 2017-02-17 Час: 11:25:05

[1] [2] [3] [4] >>