КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 


-> Кредитните кооперации - най-удачната форма за финансиране на малкия и среден бизнес
-> Влогово-кредитните кооперации, основна опора на малкия и среден бизнес в България

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА КООПЕРАТИВНИТЕ
КРЕДИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Гр.Русе, ул."Ангел Кънчев" 1 тел.082-226789 факс 082-228092 E-mail:kskrpb@mlnk.net

Необходима предпоставка за развитието на малкия и среден бизнес в България е да бъдат създадени условия за осигуряване на достъп до необходимия финансов ресурс. Такава цел си поставя и Българската асоциация на кооперативните кредитни организации. Нашата задача е да осигурим необходимата инфраструктура за бъдещото развитие на взаимното подпомагане на кооперативните начала, чрез активна дейност за възраждане на традициите на българските влогово-кредитни кооперации.

Българската асоциация на кооперативните кредитни организации е учредена през 1999 г. в гр. Пловдив, като юридическо лице с идеална цел, създадена на основание Закона за лицата и семейството. Асоциацията си поставя следните основните цели:
· Обединява кредитните кооперативни съюзи и федерации в страната, като ги представлява и защитава интересите им.
· Осигурява организационно-методическа подкрепа на членовете си.
· Подпомага своите членове при осъществяването на дейността им.
· Набира и предоставя на членовете си научно-техническа, финансово-икономическа и маркетингова информация.
· Разработва обща стратегия, вътрешна нормативна база и насоки за развитие дейността на своите членове.
· Координира дейността на членовете, в съответствие с възприетите общи цели и задачи, в процеса на осъществяване на общите проекти и решения.
· Възстановява и развива кооперативното дело в страната и в частност кооперативната кредитна взаимно-спомагателна система.
· Съдейства за създаване на система и организация за рефинансиране на кооперативно-кредитните организации.
· Регистрира и защитава търговските марки и знаци на Асоциацията, които се използват от нейните членове за отличаване на техните услуги.
·Представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и други органи и организации.
· Подпомага сътрудничеството на членовете със сродни организации от страната и международни организации и движения.
· Осъществява дейност по възстановяване на авторитета на кооперативно-кредитното дело пред международни организации.
· Осъществява интеграция с международни организации.
· Партнира и си сътрудничи със Световния съвет на кредитните съюзи (WOCCU).

Организацията обединява следните организации на кредитни кооперации:

 • Кооперативен съюз "Съюз на популярните каси"
 • Седалището на съюза е в гр.Русе. В него членуват 18 кредитни кооперации. Всички са регистрирани по Закона за кооперациите, като основната им дейност е предоставяне на заеми на своите член-кооператори за сметка на направените от тях вноски и средства на кооперацията. Тази дейност се извършва от взаимоспомагателните каси към кооперациите, които работят по утвърден правилник от общите им събрания, съгласно чл.36 ал.(1) и ал.(2) от Закона за кооперациите и чл.2 т.7 от Закона за банките. Устава на кооперацията и правилника за дейността на ВСК на всички членуващи в съюза са типови и са разработени от УС на кооперативния съюз. Всички кредитни кооперации в съюза в своята дейност спазват следните основни правила и минимални финансови стандарти:
  а) капиталова адекватност - не по-малко от 12% (размер на собствен капитал спрямо рисковите активи) .
  б) минимални нива на ликвидност.
  в) максимални нива на не-доходоносни активи. Общия размер на вложените средства на кооперацията в материални дълготрайни активи не-може да надвишава 50 на сто от собствения капитал. Това ограничение не се прилага за недвижими имоти и други материални дълготрайни активи придобити от кооперацията от реализация на ипотеки, залози и други обезпечения с цел предпазване от загуби от кредитната дейност.
  г) заем към един член се счита за голям, когато е равен или превишава 10 на сто от собствения капитал на кооперацията и той може да бъде разрешен само от Управителния съвет, като решението се взема с единодушие. Големия заем не може да надвишава 25 на сто от собствения капитал. Общия размер на големите заеми не може да надхвърля 8 пъти собствения капитал на кооперацията.
  д) кооперацията може да предоставя заем само с единодушно решение на Управителния съвет на изпълнителния директор на кооперацията, на член на УС или съпрузи и роднини по права линия на членовете на УС. / Общи размер на заемите по тази точка не може да надвишава 25 на сто от собствения капитал на кооперацията.
  е) кооперацията разрешава заеми на своите членове само при условие, че е осигурено съотношение 1 към 20 на дяловата вноска към размера на заема и е обезпечен по един от изброените по долу начини:
  - ипотека на недвижим имот;
  - залог на движими ценности;
  - залог на вземания;
  - поръчителство от минимум три работещи по трудов договор физически лица;

 • Кооперативен съюз "Асоциация на популярните каси в интернет".
 • Седалището на този съюз е в гр.Пловдив. В него членуват 17 кредитни кооперации, които също по аналогия на Съюза на популярните каси са регистрирани по закона за кооперациите и работят на същите принципи и правила.

 • Федерацията на Взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
 • Създадени по схемата на земеделски капиталов фонд, съгласно сключени договори между правителството на Република България и Комисията на Европейския съюз за усвояване на предоставени безвъзмездно финансови средства. Тяхната дейност се регламентира в &17 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за банките. Средствата на тридесет и трите кооперации от този тип са насочени изключително към дребни земеделски производители под формата на много достъпни и ниско лихвени заеми. Схемата за земеделския капиталов фонд се оказа единственият успешен опит от предприетите от държавата програми за насърчаване и подпомагане, целящи вливането на финансови средства в селските райони.