КРЕДИТНО-СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ
"РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ И ПРАВОПРИЕМНИК НА РУСЕНСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА

 

-> Справка на отпуснатите заеми
-> Общ размер на активните заеми на КСК”РПК” приравнен в щатски долари в края на фин.години
-> Справка за капитала и допълнителните вноски на КСК ”РПК” приведени в щатски долари
-> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВСК
-> УСТАВ НА КООПЕРАЦИЯТА

КСК “Русенска популярна каса" е учредена в края на 1992 г. с цел възстановяване дейността на Русенска популярна банка, която е развивала изключително успешна дейност през периода от 1919г. до 1951г., като влогово-кредитна кооперация от типа Шулце Делич. Тя е набирала свой собствен капитал и фондове, което и давало сравнително евтини, дори и безлихвени средства и я правила независими от големите кредитни институти. Именно поради тези причини и икономическите условия Русенската популярна банка се е развивала много бързо и в края на 1938г. делът и от финансовия пазар в град Русе достига 28%. Популярната банка продължават своята дейност до 1951г, когато с постановление тогавашната тоталитарна власт я национализира. КСК"Русенска популярна банка" е и името, под което е регистрирано юридическото лице, осъществяващо ефективната си дейност от месец февруари 1993г.до днес. Законът за кооперациите е икономическия и юридически смисъл, който с основните си положения мотивира сдружаването на много на брой членове със скромни финансови възможности за постигане на по-значими резултати в сферата на стопанския живот. За целия си период на стопанска дейност броят на членове на кооперацията достигна 4000 души. За времето от учредяването си до днес тя е отпуснала 1875 заема, които приравнени в деня на отпускането си са на обща стойност над 1 2 милиона щатски долара. Със заемните средства от кооперацията, при които средния размер на кредитите са около $7’000, бяха създадени над 560 малки фирми в нашия град за производство , земеделие, търговия и услуги. Само тези член-кооператори, чиято дейност е посочена по-горе създадоха над 4800 работни места и то в период, когато трудовата заетост бе и продължава да бъде проблем в национален мащаб. Тези скромни в момента на отпускането им заеми позволиха на член-кооператорите ни в рамките на година-две да увеличат обхвата на дейността си и да създадат приличен източник на средства за препитание на семействата си, факт, който освобождаваше тези хора от проблемите на финансова обвързаност с държавни предприятия, от безработицата и не на последно място създаваше у тях мислене на собственици.

Днес, когато търговските банки предпочитат да кредитират по големи фирми с добра финансова история, Русенска популярна каса продължава да откликва на всеки, който е решил да търси финансова подкрепа. Тук дебело трябва да се подчертае, че кооперацията не е съперник и дори конкурент на търговските банки, а работи в своя собствена пазарна ниша. Доста по-различен е обсегът на търговските банки, които са капиталови дружества за постигане на значими по мащаба си стопански цели. Това е съществената разлика, която при Русенска популярна каса и кооперации от този тип е насочена към прохождащите заемоискатели от средите на по-малките и от средно ниво стопански деятели. Подобен вид дейност е неефктивна за търговските банки и точно тази освободена пазарна ниша логично се заема от кредитните кооперации.

От ноември 2000г. до април 2003г. Русенска популярна каса бе най-големия партньор на Световния съвет на кредитните съюзи в България /по отношение на членска маса и активи/. Световния съвет на кредитните съюзи ( WOCCU ) реализира редица обучения на ръководния персонал на кооперацията у нас и в чужбина, като въведи нови правила и процедури отговарящи на международните финансови стандарти за влогово-кредитни кооперации, ежемесечен финансов анализ на счетоводните отчети на касата и бизнес-планиране използващи методологията на WOCCU -ПЕРЛА, анализ на кредитния портфейл и кредитен класификатор за оценка на потенциалните кредитоискатели. В резултат на тази съвместна дейност с WOCCU , Русенска популярна каса увеличи значително позициите си на стабилна финансова институция.